Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

2023./24.m.g. izmaiņas izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumos (noteikumi): pašvaldības līdzfinansējuma pilnais apmērs tiek noteikts izglītojamam, ja viņa ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ir uzrādīta spēkā esoša Latvijas goda ģimenes apliecība.

Lai saņemtu līdzfinansējumu pilnā apmērā, goda ģimenes apliecības kopija (ieskenēta/nofotografēta) jāsūta uz rag@riga.lv vai jāuzrāda 101. kabinetā.

No 2022. gada 1.oktobra stājusies spēkā jauna ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība: 

5.-12.klases skolēnu vecākiem jāveic līdzmaksājums par ēdināšanu (izņemot tos, kuri atbilst noteiktajām mērķa grupām, kam tiek piešķirtas brīvpusdienas)

Līguma slēgšana nepieciešama saskaņā ar Rīgas domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”(turpmāk – Noteikumi), kas izdoti, lai nodrošinātu Rīgas domes 27.04.2022. lēmuma Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu” izpildi (ar 24.08.2022. grozījumiem Nr.1822), kā arī izglītības iestādes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noslēgtais līgums par pakalpojuma sniegšanu.

1.-4.klase

Līguma slēgšana nav nepieciešama, jo ēdināšana tiek nodrošināta 100% no valsts un pašvaldības budžeta. Vecāki tiek aicināti pievienoties e-platformai “Pusdienlaiks.lv”, lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums.

Visu ēdināšanas pakalpojumu administrēšanai tiks izmantota platforma https://pusdienlaiks.lv/

Ēdināšanas līgumu slēgšanas kārtība.

 

Brīvpusdienu nodrošināšana Rīgas pašvaldības skolās un bērnudārzos

Par līdzmaksājumu ēdināšanai skolās un bērnudārzos

Papildus informācija:

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas Angļu Ģimnāzijā

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana sākas ar 2023.gada 4.septembri.

 

Samaksas noteikumi:

 

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda veicot pārskaitījumu:

 

Norēķinu rekvizīti, uz kuru jāveic pārskaitījums:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Bankas nosaukums: AS SEB banka

Norēķinu konts: LV29 UNLA 0050 022353397,

Bankas kods: UNLALV2X

 Ja jums ir konts SEB bankā, izdevīgāk lietot bankas piedāvāto internetbanku, tad netiek aprēķināta komisijas maksa par veikto pārskaitījumu.

 

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos  skolā, rakstot īsziņu uz norādīto tālruni! Tas attiecās tikai uz 1.-3. klašu skolēnu launagu un brokastīm!!!

 Neapmeklētās dienas netiek atrēķinātas no iemaksātās summas, ja bērns nav atteikts no brokastīm vai launaga norādītajā laikā.                                                               

 

Pusdienu kavējums 5.-12. klašu skolēniem  ir jāpiesaka tīmekļa platformā pusdienlaiks.lv (līdz iepriekšējās dienas plkst. 21:00). Ļoti aicinām izmantot šo iespēju, jo platformas lietošana esot ērta un pārskatāma, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, iemaksājot ēdināšanai paredzētos līdzekļus e-maciņā.

Ar cieņu, Daily ēdnīca

 

1. - 4. klašu ēdienkarti decembrim Jūs variet apskatīties šeit.

5. - 12. klašu ēdienkarti decembrim Jūs variet apskatīties šeit.