Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

2023./24.m.g. izmaiņas izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumos (noteikumi): pašvaldības līdzfinansējuma pilnais apmērs tiek noteikts izglītojamam, ja viņa ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ir uzrādīta spēkā esoša Latvijas goda ģimenes apliecība.

Lai saņemtu līdzfinansējumu pilnā apmērā, goda ģimenes apliecības kopija (ieskenēta/nofotografēta) jāsūta uz rag@riga.lv vai jāuzrāda 101. kabinetā.

 

No 2022. gada 1.oktobra stājusies spēkā jauna ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība: 

5.-12.klases skolēnu vecākiem jāveic līdzmaksājums par ēdināšanu (izņemot tos, kuri atbilst noteiktajām mērķa grupām, kam tiek piešķirtas brīvpusdienas)

Līguma slēgšana nepieciešama saskaņā ar Rīgas domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”(turpmāk – Noteikumi), kas izdoti, lai nodrošinātu Rīgas domes 27.04.2022. lēmuma Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu” izpildi (ar 24.08.2022. grozījumiem Nr.1822), kā arī izglītības iestādes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noslēgtais līgums par pakalpojuma sniegšanu.

1.-4.klase

Līguma slēgšana nav nepieciešama, jo ēdināšana tiek nodrošināta 100% no valsts un pašvaldības budžeta. Vecāki tiek aicināti pievienoties e-platformai “Mily.lv”, lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums.

Visu ēdināšanas pakalpojumu administrēšanai tiek izmantota platforma www.mily.lv (iepriekš www.pusdienlaiks.lv )

Ēdināšanas līgumu slēgšanas kārtība.

 

Brīvpusdienu nodrošināšana Rīgas pašvaldības skolās un bērnudārzos

Par līdzmaksājumu ēdināšanai skolās un bērnudārzos

Papildus informācija:

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

SAMAKSAS KĀRTĪBA PAR ĒDINĀŠANU Rīgas Angļu ģimnāzijā

Pusdienu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana sākas ar 2023.gada 4.septembri:

 

 

Pusdienu kavējums 5.-12. klašu skolēniem ir jāpiesaka tīmekļa platformā www.mily.lv (līdz attiecīgās dienas plkst. 7:00) vai piesakot kavējuma pieteikumu caur www.eklase.lv  

 

Launags un Brokastis Rīgas Angļu ģimnāzijā (1.-3.klasēm):

 

Maksa: Brokastis Eur 1.00 (piedāvātas tikai 1.klasēm), Launags Eur 1.20

Samaksas kārtība un noteikumi no 2.04.2024.:

Detalizēti, norēķinu kārtība par brokastīm un launagu te. 

 

Pārmaksa, ja tāda izveidojusies (par periodu līdz 31.03.2024.), tiks atgriezta pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas nosūtīts uz sk.rag@daily.lv 

Iesnieguma forma. Apmaksu var pieteikt visu aprīļa (2024) mēnesi.  

 

Ēdināšanas pakalpojumu RAĢ nodrošina Daily. Saziņai: mob.tel. 25636841

 

1. - 4. klašu ēdienkarti aprīlim Jūs variet apskatīties šeit.

5. - 12. klašu ēdienkarti aprīlim Jūs variet apskatīties šeit.