Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Angļu ģimnāzija – skola, kurā padziļināti un integrēti apgūst angļu valodu

 

Misija:

Mūsu absolventi ir konkurētspējīgas un atbildīgas personības – pārliecināti par sevi, vispusīgi izglītoti un gatavi studijām, spēj realizēt savu potenciālu (zināšanas, prasmes, talantus un resursus), prot strādāt komandā un sasniegt kopīgus mērķus.

 

Vīzija:

Iekļaujoša, globāla un iniciatīvām atvērta skola, kas vērsta uz ikviena izcilību eksakto, humanitāro, sociālo vai inženierzinību jomā, veicina zaļo domāšanu, kultūrizglītību, līdzdalību un digitālu lietpratību. 

 

Iekļaujoša skola:

Vide, kurā skolēni, viņu vecāki un skolotāji jūtas ērti un droši; tā ietver mērķtiecīgu sadarbību, produktīvas savstarpējās attiecības, mūsdienīgu komunikāciju un 360° atbalstu (psiholoģiskais atbalsts, alternatīvas mācību pieejas, Vecāku skola, utml.).

Globāla skola:

Gatavība globālai izglītībai: starptautiskie projekti sasaistē ar ikdienas mācību procesu (t.sk. tiešsaistes stundas starptautiskā vidē); mācību metodes un pieejas, integrējot angļu valodu mācību procesā (īstenojot CLIL) un praktiskā lietojumā; savas identitātes, pilsoniskuma un vērtību apzināšanās un praktizēšana multikultūru vidē.

Vērsta uz ikviena izcilību:

Skolēnu, viņu vecāku un pedagogu savstarpēja daudzlīmeņu sadarbība, kuras ietvaros tiek veicināta izaugsmes domāšana un mācīšanās iedziļinoties, saskatīts un maksimāli attīstīts katra skolēna potenciāls, tiek veicināta karjeras izglītība un izkoptas personības īpašības, kas nodrošina skolēna konkurētspēju nākotnē.

Zināšanu un prasmju (t.sk. svešvalodu) lietojums autentiskās un nestandarta (t.sk. virtuālās) situācijās, talanta un veiktspējas attīstības veicināšana pētniecības projektos un, piedāvājot daudzveidīgas mācību iespējas augstiem rezultātiem. Izcilības iespējas piedāvātas visās akadēmiskās izglītības jomās.

Līdzdalībā balstīta:

Skolēnu aktīva iesaiste un iniciatīvu projekti (diskusijas, forumi, podkāsti, sarunas, ikmēneša jaunumu preses konferences, ilgtermiņa starptautisko projektu un starpskolu sadarbības atspoguļošana, aktualizēšana, ieguvumu popularizēšana, ietekmes skaidrošana), brīvprātīgais darbs. Vecāku un absolventu kopienas iesaiste kopīgu mērķu sasniegšanā (karjeras izglītība, zaļā domāšana, veselīgs dzīvesveids, pētniecības projekti, kultūrizglītības un sporta aktivitātes, utml.)

Veicina zaļo domāšanu:

Dabai un cilvēka veselībai draudzīgs dzīvesveids ikdienas situācijās (veselīgs uzturs, atkritumu optimizācija, sportiskas aktivitātes, ekosistēmas izpratne, vides estētika) ilgtspējīgai attīstībai; skolēni kā “zaļie aģenti” skolā un savās ģimenēs.

Veicina digitālo lietpratību:

Daudzveidīgs tehnoloģiju lietojums mācībām, komunikācijai, sadarbībai un rīcībspējai digitālā vidē. Kombinētās mācības (t.sk. e-kursu izstrāde un lietojums), digitālā drošība, e-kultūras pilnveide.

Veicina kultūrizglītību:

Plaša skolēnu iesaiste kultūrizglītībā - deju kolektīvā un koros, veidojot saikni starp formālo un neformālo izglītību, veicinot skolēnu pašizpausmi kultūrā un mākslā un stiprinot latvisko identitāti un pilsoniskumu.

 

RAĢ attīstības karte

Misija, vīzija, stratēģijas

Attīstības plāns