Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas angļu ģimnāzija
ieejas_bilde-2

Rīgas Angļu ģimnāzija uzņem jaunus audzēkņus 2017./18. mācību gadam.

Information for non-Latvian speakers about studies at Riga English Grammar School (REGS)

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.134 02.09.2008 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu).

Skolēnu uzņemšana 2-9. un 11.-12.klasē notiek uz brīvajām vietām.

Skolēnu 10.klasē uzņem konkursa kārtībā, ja:

9.klasē visos mācību priekšmetos vērtējums gadā un apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāks par „4” ;

Ir nokārtots Ģimnāzijas iestājpārbaudījums angļu valodā; Ģimnāzijas skolēni, kas vēlas turpināt mācības 10.klasē, iestājpārbaudījumu angļu valodā kārto kā gada noslēguma pārbaudes darbu angļu valodā (atbilstoši iestājpārbaudījuma programmai).

Vidējais vērtējums, kas sastāv no vērtējuma angļu valodas iestājpārbaudījumā un vidējo vērtējumu apliecībā par pamatizglītību, nav zemāks par „6”.

Reģistrācija mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijā notiek skolas kancelejā pie sekretāres (2. stāvā)

darba dienās no 9.00 līdz 13.00, Zvārdes ielā 1, Rīgā, LV-1004, tel. 67612425.

2017./2018. m.g. uzņem audzēkņus šādās klasēs:

1. līdz 9.klasē:

2017.gadā uzņemtie skolēni pamatizglītības programmā: 1.a klase; 1.b klase; 1.c.klase

10.klasē:

Abās programmās piedāvājam apgūt krievu, vācu un franču valodu.

Uzņemtie skolēni vispārējās vidējās izglītības programmā 31011011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi 2017./18.mācību gadam

Uzņemtie skolēni vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā 31013011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi 2017/18.mācību gadam

Skolēniem, kuri ir uzņemto sarakstā, bet izvēlējušies citu izglītības iestādi, nekavējoties jāpaziņo tas ģimnāzijai: tālr.67612425, rag@riga.lv. Uz atbrīvotajām vietām tiks uzņemti nākamie skolēni saskaņā ar konkursa rezultātiem.

Skolēni, kuri vēlas tikt iekļauti kandidātu sarakstā uz atbrīvotajām vietām, tiek aicināti paziņot kontaktinformāciju ģimnāzijas lietvedībā (tālr.67612425, rag@riga.lv)

Uzņemtajiem skolēniem lietvedībā jāpiesaka iespējamais brīvprātīgā darba laiks (2 dienas)  ģimnāzijas vides labiekārtošanai.

Uzņemtajiem skolēniem, kuri nav absolvējuši RAĢ 9.klasi, līdz 15.06.pl.14.00 ģimnāzijas lietvedībā jāiesniedz medicīnas dokumenti un personas lieta (no iepriekšējās skolas), kā arī  jāaizpilda pieteikuma veidlapa (izpildāma uz vietas)