Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
ieejas_bilde-2

Information for non-Latvian speakers about studies at Riga English Grammar School (REGS)

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.134 02.09.2008 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu).

Skolēnu uzņemšana 2-9. un 11.-12.klasē notiek uz brīvajām vietām: 2.-9.klašu skolēnu vecāki iesniedz iesniegumu un vietas atbrīvošanās gadījumā tā tiek piedāvāta rindas kārtībā. 11.-12.klasē iesniegumam pievieno iepriekšējo liecību un/vai sekmju izrakstu.

Skolēnu 10.klasē uzņem konkursa kārtībā, ja:

9.klasē visos mācību priekšmetos vērtējums gadā un apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāks par „4” ;

Ir nokārtots Ģimnāzijas iestājpārbaudījums angļu valodā; Ģimnāzijas skolēni, kas vēlas turpināt mācības 10.klasē, iestājpārbaudījumu angļu valodā kārto kā gada noslēguma pārbaudes darbu angļu valodā (atbilstoši iestājpārbaudījuma programmai).

Vidējais vērtējums, kas sastāv no vērtējuma angļu valodas iestājpārbaudījumā un vidējo vērtējumu apliecībā par pamatizglītību, nav zemāks par „6”.

Reģistrācija mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijā notiek skolas kancelejā pie sekretāres (2. stāvā)

darba dienās no 9.00 līdz 13.00, Zvārdes ielā 1, Rīgā, LV-1004, tel. 67612425.

Programmas:

Visās programmās piedāvājam apgūt krievu vai vācu (atsevišķās klāsu grupās fakultatīvi franču valodu).

Atvērto durvju dienas skolēnu uzņemšanai 2018./2019.mācību gadam 2018.gada 13.martā (topošiem pirmklasnieku vecākiem sākums plkst.18.00).