Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Par AMC

Alternatīvo mācību centra mērķis ir veidot motivējošuatbalstošu un iekļaujošu mācību vidi: veicināt sociālās atstumtības prevenciju, efektīvu uzvedības vadību un nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu atbalstu skolēniem dažādām mācīšanās vajadzībām. 

AMC pamatprincipi un aktivitātes: 

  • Savlaicīga diagnostika: personības, sociālo prasmju, lasītprasmes diagnostika (novērtējoša – konsīliji; detalizēta – AMC speciālisti).  
  • Individuāla pieeja skolēnam (mācoties atbilstoši savai vispārējai attīstībai): individuāls plāns, kas ietver ikdienas atbalstu un nodarbības Alternatīvo mācību centrā (AMC) un paredz regulāru tā pārskatīšanu saskaņā ar sniegumu. 
  • Konsultatīvais atbalsts skolēnu vecākiemmetodiskais atbalsts pedagogiem un klašu audzinātājiem (mācības, konsultācijas un supervīzijas).  
  • Pozitīva un iekļaujoša vide (pētījumi pierāda, ka bērni, kas jūtas emocionāli un fiziski droši, uzrāda arī labākus akadēmiskos sasniegumus): prasmīga klasvadība un efektīva uzvedības vadībacieņpilna komunikācija. 
  • Apzinātības un sociāli emocionālo prasmju nodarbībaslai attīstītu bērnu un jauniešu sociālpsiholoģiskās prasmes (vēlmi iesaistīties mācību procesā un skolas sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī veicināt emocionālo inteliģenci un pašregulācijas prasmes bērniem un jauniešiem, kam ir grūtības atpazīt savas un citu emocijas,  prasmīgi vadīt un pilnveidot konfliktu risināšanas iemaņas, veidot cieņpilnu saskarsmi un iekļauties sabiedrībā).