Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Uzņemšana 10.klasē

Konkursa uz 10.klasi rezultāti un informācija uzņemtajiem skolēniem

Skolēni uz 10.klasi tiek uzņemti konkursa kārtībā, ievērojot šādus kritērijus :

9.klasē visos mācību priekšmetos vērtējums gadā un apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāks par „4” ;

Ir nokārtots Ģimnāzijas iestājpārbaudījums angļu valodā

Vidējais vērtējums, kas sastāv no vērtējuma angļu valodas iestājpārbaudījumā un vidējo vērtējumu apliecībā par pamatizglītību, nav zemāks par „6”.

Uzņemtie skolēni vispārējās vidējās izglītības programmā 31011011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi 2017./18.mācību gadam 

Uzņemtie skolēni vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā 31013011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi 2017/18.mācību gadam

Skolēniem, kuri ir uzņemto sarakstā, bet izvēlējušies citu izglītības iestādi, nekavējoties jāpaziņo tas ģimnāzijai: tālr.67612425, rag@riga.lv. Uz atbrīvotajām vietām tiks uzņemti nākamie skolēni saskaņā ar konkursa rezultātiem.

Skolēni, kuri vēlas tikt iekļauti kandidātu sarakstā uz atbrīvotajām vietām, tiek aicināti paziņot kontaktinformāciju ģimnāzijas lietvedībā (tālr.67612425, rag@riga.lv)

Uzņemtajiem skolēniem lietvedībā jāpiesaka iespējamais brīvprātīgā darba laiks (2 dienas)  ģimnāzijas vides labiekārtošanai.

Uzņemtajiem skolēniem, kuri nav absolvējuši RAĢ 9.klasi, līdz 15.06.pl.14.00 ģimnāzijas lietvedībā jāiesniedz medicīnas dokumenti un personas lieta (no iepriekšējās skolas), kā arī  jāaizpilda pieteikuma veidlapa (izpildāma uz vietas)